Vakantiehuizen, villa's en appartementen wereldwijd - HomeToGo
Begin met zoeken
 base64Hash

Algemene voorwaarden

Deze versie was geldig tot juli 2020. Bekijk de meest recente hier.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van HomeToGo

1. Algemeen

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland (‘HomeToGo’) beheert en onderhoudt een metazoekmachine-, internet- en marketingplatform voor accommodatie voor kort of lang verblijf, vakantiewoningen, met name vakantieappartementen en -huizen, onder verschillende domeinen en als een app (‘Platform’).

(2) Het Platform toont aanbiedingen van vakantieappartementen, vakantiehuizen en andere accommodatie voor kort of langer verblijf (‘Aanbiedingen’) door externe partijen die samenwerken met HomeToGo (‘Aanbieders’). HomeToGo treedt op als tussenpersoon. Er worden geen pakketreizen of aanverwante diensten aangeboden.

(3) Eindgebruikers (‘Gebruikers’) kunnen via het Platform naar Aanbiedingen zoeken en informatie inwinnen of accommodatie boeken, hetzij na te zijn doorgeleid naar de website van de betreffende Aanbieder dan wel rechtstreeks op het Platform.

(4) Het gebruik van het Platform is bij uitsluiting onderworpen aan deze AV, en wel de versie ervan die geldt op het moment dat het Platform wordt bezocht.

(5) Gebruik van het Platform is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het Platform mag niet worden gebruikt voor valse of frauduleuze doeleinden.

(6) HomeToGo behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen Gebruikers uit te sluiten van het gebruik van het Platform, met name wanneer de Gebruiker:

- in strijd handelt met sub (5) hierboven;

- toegang zoekt tot het Platform via een handmatig of geautomatiseerd proces dat verder reikt dan het doel van privégebruik of de opname van HomeToGo in een zoekindex;

- geautomatiseerde systemen of software gebruikt om gegevens uit het Platform te halen (zgn. screenscraping), hetzij voor commerciële dan wel voor niet-commerciële doeleinden;

- bestaande beperkingen omzeilt in headers voor het afschermen van robots of in andere maatregelen die toegang tot het Platform beperken of voorkomen;

- apparaten, software of programma’s gebruikt die de reguliere functionaliteit van het Platform beïnvloeden of trachten te beïnvloeden;

- een handeling verricht die de servers, computer of het netwerk van HomeToGo op ongepaste wijze belast.

2. Diensten van HomeToGo

(1) HomeToGo is een technische dienstverlener die zijn Gebruikers in staat stelt via het Platform naar Aanbiedingen te zoeken of rechtstreeks accommodatie te boeken. HomeToGo plaatst geen eigen aanbiedingen.

(2) HomeToGo biedt Gebruikers de mogelijkheid om doelgericht te zoeken naar Aanbiedingen die Aanbieders op het Platform hebben geplaatst. Na een zoekopdracht wordt de Gebruiker door HomeToGo (i) doorgeleid naar de website van de Aanbieder en in staat gesteld rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder, of (ii) de mogelijkheid geboden rechtstreeks op het Platform een specifieke Aanbieding te boeken of er informatie over aan te vragen (‘Rechtstreeks boeken’, zie artikel 3 lid (2) hieronder voor meer gegevens). In geen van deze gevallen (i, ii) is HomeToGo de aanbieder van de getoonde aanbiedingen. Meer bepaald resulteert het gebruik van het Platform in geen geval in een reiscontract of vergelijkbaar contract ingevolge de paragrafen 651a e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

(3) Tenzij anders vermeld is gebruik van het Platform gratis. Voor individuele Aanbiedingen die worden geadverteerd via Rechtstreeks Boeken van HomeToGo kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit wordt altijd duidelijk aangegeven.

(4) De verschijning en de volgorde van Aanbiedingen op de pagina’s met zoekresultaten op het Platform zijn gebaseerd op een dynamisch, zelflerend algoritme en kunnen op basis van een aantal verschillende factoren variëren. Een van die factoren is de specifieke combinatie van zoekcriteria die door elke Gebruiker op het Platform wordt ingevoerd. Die criteria kunnen variabelen omvatten als bestemming, prijs, aantal gasten, soort accommodatie, specifieke kenmerken en voorzieningen. Voorts ontvangt HomeToGo een vergoeding van de Aanbieders. Die vergoeding is een andere beïnvloedende factor in de verschijning en volgorde van zoekresultaten. Aanbieders die HomeToGo niet betalen worden niet weergegeven. De volgorde van Aanbiedingen kan verder worden beïnvloed door volgordevoorkeuren die zijn ingevoerd door de Gebruiker (zoals populariteit, waarde, beoordelingen van gasten), evenals door andere variabelen, waaronder parameters zoals positie op de ranglijst van vergelijkbare accommodaties en algemene prestatiemetingen. Voor optimale functionaliteit van de afzonderlijke zoekvragen kan het aantal weergegeven zoekresultaten worden beperkt als dit een doelgericht maximum overschrijdt.

(5) Aanbieders stellen hun Aanbiedingen beschikbaar op basis van samenwerkings- en licentieovereenkomsten die HomeToGo het recht geven om de betreffende inhoud, prijzen en beschikbaarheid te gebruiken en verspreiden in zijn totale distributienetwerk om de Aanbiedingen te adverteren.

(6) HomeToGo heeft het recht om diensten van derden aan te bieden.

(7) HomeToGo mag de toegang tot het Platform deactiveren of beperken wanneer dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden of andere doeleinden. Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op ononderbroken beschikbaarheid van het Platform.

3. Afwikkeling

(1) Boekingen of huurcontracten voortvloeiend uit Aanbiedingen worden uitsluitend afgesloten tussen de betreffende Aanbieder en de Gebruiker. HomeToGo heeft geen enkele betrokkenheid bij contractuele voorschriften, overeenkomsten of claims tussen de Gebruiker en de Aanbieder. Boekingen/verzoeken om informatie of huurafspraken worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Aanbieder (plus, in bepaalde gevallen, de voorwaarden opgelegd door de eigenaar van de betreffende accommodatie, als de Aanbieder deze niet rechtstreeks verhuurt), in het bijzonder wat betreft het recht van annulering en intrekking. De Aanbieder blijft het enige aanspreekpunt voor boekingen en betalingsprocessen, evenals voor vragen betreffende de huurcontracten. In het algemeen kan HomeToGo daarover geen enkele informatie verschaffen.

(2) Voorgaand artikel (1) geldt ook voor Rechtstreekse Boekingen via het Platform wanneer HomeToGo de gegevens en informatie van de Gebruiker vastlegt teneinde een boeking of een vraag betreffende een boeking door te sturen naar de Aanbieder. De betrokken Gebruiker en HomeToGo gaan uitsluitend een bemiddelingscontract aan via hetwelk de verklaringen en benodigde informatie van de Gebruiker worden doorgegeven aan de Aanbieder. Voor zover vermeld, brengt HomeToGo voor deze diensten in bepaalde gevallen een niet-restitueerbare vergoeding in rekening.

(3) Betalingen die worden gedaan via de aangegeven betaalmethodes (zoals creditcard, factuur, bankoverschrijving) binnen het kader van een Rechtstreekse Boeking worden in individuele gevallen geregeld via een betaalprovider die zgn. PCI-compliant is, m.a.w. voldoet aan de regels van de betaalkaartenindustrie (nl. Ayden N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland). De betaalprovider ontvangt in dat geval de betaling van Gebruikers voor de Aanbieder op een afzonderlijk account van de Aanbieder en betaalt het betrokken bedrag rechtstreeks aan de Aanbieder.

(4) Ter voorkoming van onbevoegd gebruik of fraude kunnen door de betaalprovider of een van de opgenomen providers van andere betaalmethodes (zoals Klarna) voor afzonderlijke betaalmethodes identiteits- of kredietcontroles worden uitgevoerd als de Gebruiker heeft geopteerd voor een overeenkomstige betaalmethode (b.v. factuur). Informatie over gegevensverwerking kan worden gevonden in ons privacybeleid.

4. Prijzen

(1) De prijzen aangegeven in de Aanbiedingen worden vastgesteld door de Aanbieders en ten minste één keer per dag bijgewerkt.

(2) Prijzen worden geacht de totale som voor de betrokken Aanbieding te omvatten. Waar van toepassing worden prijzen standaard per nacht weergegeven, met toevoeging van eventuele geselecteerde/geboekte extra diensten of bindende variabele bijkomende kosten die online of ter plaatse betaalbaar zijn. Gebruikers kunnen de instellingen wijzigen en prijzen bekijken voor een periode naar keuze. De Aanbieder is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juiste en volledige weergave van prijzen. HomeToGo doet er alles aan om alle kosten te verzamelen en totale prijzen weer te geven. Wordt men echter doorgeleid naar de website van de Aanbieder, dan kan het zijn dat men daar aanvullende kosten aantreft die niet op het Platform zelf worden vermeld.

(3) HomeToGo verstrekt geen garantie omtrent de juistheid van weergegeven prijzen of andere informatie. Na te zijn doorgeleid, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om vóór het boeken de gegevens op de website van de Aanbieder te verifiëren.

5. Gebruikersaccounts

(1) Voor bepaalde op het Platform aangeboden diensten of functionaliteiten moet een gebruikersaccount worden aangemaakt.

(2) Gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt met het persoonlijke e‑mailadres (ook via Google) of persoonlijke profiel van een sociaal netwerk (b.v. Facebook). Een gebruikersaccount wordt ook aangemaakt als een Gebruiker zich inschrijft voor nieuwsbrieven of als via Rechtstreeks Boeken informatie wordt opgevraagd over een Aanbieding of een boeking wordt verricht.

(3) Als een account via een sociaal netwerk of via Google wordt aangemaakt, worden de door het sociaal netwerk of Google doorgegeven gegevens gebruikt voor het aanmaken van het gebruikersaccount. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

(4) De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de over hem/haar verstrekte informatie. De Gebruiker is jegens zowel HomeToGo als derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar gebruikersaccount. Om die reden is de Gebruiker verplicht zijn/haar accountgegevens geheim te houden en deze niet te delen met derden. De Gebruiker is verplicht HomeToGo te informeren van elk (vermoed) onbevoegd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount.

(5) Het gebruikersaccount kan vanaf elk apparaat worden geopend. De Gebruiker ontvangt een persoonlijke link via e-mail, maar kan ook het bij de registratie gebruikte persoonlijke profiel van een sociaal netwerk gebruiken om in te loggen.

(6) HomeToGo behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts tijdelijk te blokkeren, onherroepelijk te wissen of andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de Gebruiker de toepasselijke wetgeving, deze AV of andere toepasselijke contractuele voorwaarden schendt.

(7) De verwijdering van een gebruikersaccount kan worden geïnitieerd door een e-mail te sturen naar [email protected].

6. Privacy

(1) De bescherming van de door Gebruikers verstrekte persoonsgegevens is voor HomeToGo de hoogste prioriteit.

(2) Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met toestemming van de Gebruiker of als dat door de wet is toegestaan. Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

(3) In het kader van Rechtstreekse Boeking worden de noodzakelijke gegevens van Gebruikers doorgegeven aan de betrokken Aanbieder, waarbij HomeToGo en de Aanbieder elk onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking binnen het kader van de individuele contractuele relatie.

7. Aansprakelijkheid

(1) De Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de Aanbiedingen en de links daarnaartoe die ze op het Platform hebben geplaatst, evenals voor alle ermee verband houdende verklaringen. HomeToGo neemt de verantwoordelijkheid voor de juistheid of actualiteit van de door de Aanbieders beschikbaar gemaakte informatie onder geen beding over. Dit houdt in dat HomeToGo niet aansprakelijk is voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de inhoud van Aanbieders. In het bijzonder geldt dit voor afbeeldingen in de Aanbiedingen en/of beoordelingen van Gebruikers.

(2) HomeToGo is uitsluitend aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke grondslag, die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de kant van HomeToGo. HomeToGo is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid, behalve in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid en van vorderingen op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Daarnaast is HomeToGo aansprakelijk voor elke uit nalatigheid voortvloeiende inbreuk op fundamentele contractuele verplichtingen, i.e. verplichtingen die de behoorlijke implementatie van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en ten aanzien waarvan de contractpartner gewoonlijk rekent en mag rekenen op naleving.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van HomeToGo ingevolge lid (2) is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van al zijn medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

(4) Aangezien HomeToGo geen contractpartij is bij de Rechtstreekse Boeking, dient de Gebruiker voor annuleringen (herroeping of intrekking) contact op te nemen met de betrokken Aanbieder.

(5) Eventueel door Gebruikers gegenereerde inhoud of berichten van derden weergegeven op het Platform worden niet door HomeToGo toegeëigend.

(6) Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten.

8. Wijzigingen in de AV

(1) HomeToGo behoudt zich het recht voor deze AV te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste zes weken.

(2) Indien de Gebruiker niet binnen zes weken na de aankondigingsdatum bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de gewijzigde AV aanvaard verondersteld door de Gebruiker. Gebruikers worden hieraan herinnerd bij de aankondiging van wijzigingen.

9. Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Tenzij de bescherming van consumenten wordt ingetrokken door verplichte bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn/haar vaste woonplaats heeft, geldt het toepasselijk recht uitsluitend voor zover dat rechtens bindend is.

(2) De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of strijdigheid met wettelijke bepalingen van een of meer van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het resterende deel van het contract onverlet.

(3) De Europese Commissie heeft voorzien in een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat beschikbaar is via de link ec.europa.eu/consumers/odr/; HomeToGo neemt geen deel aan en is niet verplicht deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting bij een instelling voor de beslechting van consumentengeschillen.

(4) Hoewel onze diensten evenals deze AV zijn aangeboden en opgesteld in het Nederlands, prevaleert de Duitse versie in geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse versie. De Duitse versie vindt u via de volgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb.

 

image-tag